Databáze výslovnostního úzu cizích slov

GAČR 13–00372S

Seznam slov
Řazení
Zobrazení údajů

O databázi

Databáze výslovnostního úzu cizích slov je veřejně přístupným zdrojem jazykových dat, který byl pořízen v roce 2014 v rámci empirického průzkumu provedeného s podporou grantu GAČR 13-00372S „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“.

Obsahuje transkribované výslovnostní varianty získané od vyváženého vzorku 300 mluvčích pro 300 cizích slov.

Autoři databáze: Tomáš Duběda (FF UK v Praze), Martin Havlík (ÚJČ AV ČR), Lucie Jílková (ÚJČ AV ČR), Veronika Štěpánová (ÚJČ AV ČR).

Údaje z databáze odrážejí reálný úzus běžných mluvčích. Nelze z nich přímo vyvozovat žádná výslovnostní doporučení.

Dotazy a náměty můžete posílat na adresu: dubeda@ff.cuni.cz.

Filtry

Typ slova

Původ

Fonetické jevy

Detail hesla

romský

Frekvence v SYN2010: 3759; z angl. folklore, brit. výsl. [fəʊklɔː], amer. výsl. [foʊklɔːɹ]; kontext: Začal studovat romský folklor.

Zjištěné výslovnostní varianty

Výslovnost
Celkem
Praha
Brno
muži
ženy
mladí
střední věk
staří
romskiː 235 181 54 111 124 107 68 60 28 144 63
roːmskiː 65 49 16 35 30 24 20 21 5 42 18
Celkem
Praha
Brno
muži
ženy
mladí
střední věk
staří

Nápověda

Fonetická transkripce

 • Výslovnost je uvedena ve fonetické abecedě IPA.

Filtry

 • Filtry umožňují omezit seznam slov podle typu, původu a obsažených fonetických jevů.
 • Pokud se pole „Filtry“ automaticky skryje, lze je opět rozbalit kliknutím.
 • V části „Fonetické jevy“ se nápověda zobrazuje po umístění kurzoru nad příslušné tlačítko.
 • Tlačítka odpovídající fonetickým jevům jsou navzájem exkluzivní. Např. tlačítkem „a/aː“ lze vybrat slova s kolísáním „a/aː“, avšak nikoli „aj/aːj“, protože tento jev má vlastní tlačítko. Podobně tlačítko „znělost“ umožňuje vybrat slova s kolísající znělostí jakýchkoli souhlásek kromě s/z a k/ɡ (tyto jevy mají vlastní tlačítka).

Sociologické kategorie

 • Praha/Brno: rodilí mluvčí češtiny žijící nejméně 10 posledních let v příslušném městě.
 • Mladí: 18–39 let; střední věk: 40–59 let; staří: 60 a více let.
 • ZŠ/SŠ/VŠ: ukončené vzdělání.

Informace o původu slova

 • Etymologie je převzata převážně z Rejzek, J. (2001) Český etymologický slovník. Praha: Leda, dále pak z Holub, J. – Lyer, S. (1978): Stručný etymologický slovník jazyka českého, Praha: SPN, a z dalších zdrojů.
 • Výrazy z nelatinkových jazyků jsou transliterovány. V přepisu řeckých slov označuje akut (´) přízvuk, nikoli délku; délka je značena vodorovnou čárkou (¯), podobně jako v latině.
 • Helenismy přejaté prostřednictvím latiny (kritérium, historie aj.) jsou klasifikovány jako helenismy, kromě případů, kdy latina způsobila výraznou formální změnu slova (např. architektura).
 • Galicismy přejaté prostřednictvím němčiny (trezor, masivní aj.) jsou klasifikovány jako galicismy.
 • Internacionalismy řeckého nebo latinského původu, které do češtiny přešly přes moderní evropské jazyky (ekonomie, unie aj.), jsou klasifikovány jako helenismy nebo latinismy.
 • Jako internacionalismy jsou klasifikována pouze uměle vytvořená mezinárodní slova (vitamin, benzin aj.).

Výslovnost ve zdrojových jazycích

 • Výslovnost je uvedena – stejně jako u českých hesel – ve fonetické abecedě IPA.
 • Výslovnost neuvádíme u mrtvých jazyků a v případech, kdy ji nebylo možné spolehlivě ověřit.
 • Uvedené výslovnostní podoby odpovídají současnému jazyku, a mohou se tedy lišit od výslovnosti v době přejímky.
 • U anglicismů je uvedena výslovnost podle Jones, D. – Roach, P. – Setter, J. – Esling, J. (2011) Cambridge English Pronouncing Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, 18. vyd., a to jak britská, tak americká. Symbol [r] jsme nahradili symbolem [ɹ]; některé nepodstatné detaily jsme vypustili.
 • U galicismů je uvedena výslovnost převážně podle Warnant, F. (1987) Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Paris & Gembloux: Duculot. Symboly [ʀ ɔ̃] jsme nahradili symboly [ʁ õ]. Potenciální [ə] na konci slova většinou neznačíme.
 • U germanismů je uvedena výslovnost podle Mangold, M. et al. (1990) Duden. Das Aussprachewörterbuch. Dudenverlag: Mannheim – Wien – Zürich. Symbol [r] jsme nahradili symbolem [ʁ].

Metodologie sběru a zpracování dat

Fonetické symboly

 • ɐ̯
  ɐ̯neslabičná samohláska, německé vokalizované r, např. Agentur
 • nosové a; vyskytuje se jen při napodobení fr. výslovnosti českými mluvčími
 • a͡u
  a͡udvojhláska, např. č. auto
 • æ
  ævýrazně otevřené e, např. angl. jazz
 • ɑ
  ɑzadní a, např. angl. part
 • ɑ̃
  ɑ̃zadní nosové a, např. fr. chance
 • ɒ
  ɒvýrazně otevřené o, např. angl. John
 • ʌ
  ʌcentralizované a, např. angl. cup
 • c
  cneznělá palatální exploziva, např. č. tělo
 • ʤ
  ʤafrikáta, např. č. džungle, angl. James
 • e
  epolozavřené e, např. fr. entrée, něm. See; používá se také pro anglické e, které je však o něco otevřenější, např. dress
 • ɛ
  ɛpolootevřené e, např. č. dnes, fr. sept
 • ɛ̃
  ɛ̃nosová samohláska, např. fr. bien
 • ə
  əneutrální samohláska, např. angl. away, fr. demain
 • ɚ
  ɚneutrální samohláska se zabarvením do r, např. better v amer. angličtině
 • ɜː
  ɜːdlouhá neutrální samohláska, např. first v brit. angličtině
 • ɝː
  ɝːdlouhá neutrální samohláska se zabarvením do r,  např. first v amer. angličtině
 • ɛ͡u
  ɛ͡udvojhláska, např. č. terapeut
 • h
  hneznělé h, např. angl. home
 • ɦ
  ɦznělé h, např. č. hrad
 • neslabičná samohláska, např. něm. Union
 • ɪ
  ɪcentralizované i, např. č. vila, angl. gin
 • aspirované k, např. angl. kind
 • slabikotvorná souhláska, např. č. řekl
 • ɫ
  ɫvelarizované l, např. angl. well
 • ʎ
  ʎpalatální laterála, např. šp. llamar
 • slabikotvorná souhláska, např. č. sedm
 • ɱ
  ɱlabiodentální nosovka, např. č. tramvaj
 • slabikotvorná souhláska, např. angl. Watson
 • ɲ
  ɲpalatální nosovka, např. č. něco
 • ŋ
  ŋvelární nosovka, např. č. banka
 • o
  opolozavřená samohláska, např. fr. chaud, něm. hoch; používá se také pro české o, které je však o něco otevřenější
 • samohláska zavřenější než české o
 • nosová samohláska, např. fr. million
 • œ
  œpolootevřená přední zaokrouhlená samohláska, např. fr. peur, něm. zwölf
 • ø
  øpolozavřená přední zaokrouhlená samohláska, např. fr. bleu, něm. schön
 • ɔ
  ɔpolootevřená samohláska, např. fr. pomme, angl. talk
 • o͡u
  o͡udvojhláska, např. č. kouř
 • aspirované p, např. angl. pen
 • q
  qneznělá uvulární exploziva, např. arab. al-ʿIrāq
 • česká frikativní vibranta, např. řeka
 • slabikotvorná souhláska, např. č. Petr
 • ɹ
  ɹpostalveolární r-ová aproximanta, např. angl. red
 • ʁ
  ʁuvulární r-ová frikativa, např. fr. roman, něm. Rose
 • ʃ
  ʃfrikativa, např. č. šest
 • aspirované t, např. angl. ten
 • krátké znělé t, např. Peter v amer. angličtině
 • t s frikativní příměsí; vyskytuje se jen při napodobení angl. výslovnosti českými mluvčími
 • ʦ
  ʦafrikáta, např. č. cena
 • ʧ
  ʧafrikáta, např. č. čelo
 • palatoalveolární afrikáta, např. čín. Beijing
 • θ
  θneznělá dentální frikativa, např. angl. Smith
 • ʉ
  ʉpřednější u, např. angl. room
 • ʊ
  ʊcentralizované u, např. angl. put
 • w
  wlabiovelární aproximanta, např. angl. wet
 • y
  ypřední zavřená zaokrouhlená samohláska, např. fr. rue, něm. üben
 • ʒ
  ʒfrikativa, např. č. žába
 • ʔ
  ʔhlasivkový ráz, např. č. neoblomný
 • ʕ
  ʕznělá faryngální frikativa/aproximanta, např. arab. al-ʿIrāq
 • ɟ
  ɟznělá palatální exploziva, např. č. děd
 • ¹²³⁴
  ¹²³⁴tóny v čínštině