Databáze výslovnostního úzu cizích slov

GAČR 13–00372S

Seznam slov
Řazení
Zobrazení údajů

O databázi

Databáze výslovnostního úzu cizích slov je veřejně přístupným zdrojem jazykových dat, který byl pořízen v roce 2014 v rámci empirického průzkumu provedeného s podporou grantu GAČR 13-00372S „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“.

Obsahuje transkribované výslovnostní varianty získané od vyváženého vzorku 300 mluvčích pro 300 cizích slov.

Autoři databáze: Tomáš Duběda (FF UK v Praze), Martin Havlík (ÚJČ AV ČR), Lucie Jílková (ÚJČ AV ČR), Veronika Štěpánová (ÚJČ AV ČR).

Údaje z databáze odrážejí reálný úzus běžných mluvčích. Nelze z nich přímo vyvozovat žádná výslovnostní doporučení.

Dotazy a náměty můžete posílat na adresu: dubeda@ff.cuni.cz.

Filtry

Typ slova

Původ

Fonetické jevy

Detail hesla

James

Frekvence v SYN2010: 3138; výraz zkoumán jako anglické křestní jméno, brit. i amer. výsl. [ˈʤeɪmz]; kontext: Cizinec se jmenoval James Adams.

Zjištěné výslovnostní varianty

Výslovnost
Celkem
Praha
Brno
muži
ženy
mladí
střední věk
staří
ʤamɛs 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
ʤɛjms 274 212 62 134 140 130 79 65 25 170 79
ʤɛms 10 9 1 4 6 0 2 8 2 7 1
ʤɛːms 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
ʤiːms 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
ʤoms 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
ʤons 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
jamɛnʦ 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
jamɛs 7 2 5 4 3 1 2 4 1 6 0
janɛs 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
ʒɛjms 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Celkem
Praha
Brno
muži
ženy
mladí
střední věk
staří

Nápověda

Fonetická transkripce

 • Výslovnost je uvedena ve fonetické abecedě IPA.

Filtry

 • Filtry umožňují omezit seznam slov podle typu, původu a obsažených fonetických jevů.
 • Pokud se pole „Filtry“ automaticky skryje, lze je opět rozbalit kliknutím.
 • V části „Fonetické jevy“ se nápověda zobrazuje po umístění kurzoru nad příslušné tlačítko.
 • Tlačítka odpovídající fonetickým jevům jsou navzájem exkluzivní. Např. tlačítkem „a/aː“ lze vybrat slova s kolísáním „a/aː“, avšak nikoli „aj/aːj“, protože tento jev má vlastní tlačítko. Podobně tlačítko „znělost“ umožňuje vybrat slova s kolísající znělostí jakýchkoli souhlásek kromě s/z a k/ɡ (tyto jevy mají vlastní tlačítka).

Sociologické kategorie

 • Praha/Brno: rodilí mluvčí češtiny žijící nejméně 10 posledních let v příslušném městě.
 • Mladí: 18–39 let; střední věk: 40–59 let; staří: 60 a více let.
 • ZŠ/SŠ/VŠ: ukončené vzdělání.

Informace o původu slova

 • Etymologie je převzata převážně z Rejzek, J. (2001) Český etymologický slovník. Praha: Leda, dále pak z Holub, J. – Lyer, S. (1978): Stručný etymologický slovník jazyka českého, Praha: SPN, a z dalších zdrojů.
 • Výrazy z nelatinkových jazyků jsou transliterovány. V přepisu řeckých slov označuje akut (´) přízvuk, nikoli délku; délka je značena vodorovnou čárkou (¯), podobně jako v latině.
 • Helenismy přejaté prostřednictvím latiny (kritérium, historie aj.) jsou klasifikovány jako helenismy, kromě případů, kdy latina způsobila výraznou formální změnu slova (např. architektura).
 • Galicismy přejaté prostřednictvím němčiny (trezor, masivní aj.) jsou klasifikovány jako galicismy.
 • Internacionalismy řeckého nebo latinského původu, které do češtiny přešly přes moderní evropské jazyky (ekonomie, unie aj.), jsou klasifikovány jako helenismy nebo latinismy.
 • Jako internacionalismy jsou klasifikována pouze uměle vytvořená mezinárodní slova (vitamin, benzin aj.).

Výslovnost ve zdrojových jazycích

 • Výslovnost je uvedena – stejně jako u českých hesel – ve fonetické abecedě IPA.
 • Výslovnost neuvádíme u mrtvých jazyků a v případech, kdy ji nebylo možné spolehlivě ověřit.
 • Uvedené výslovnostní podoby odpovídají současnému jazyku, a mohou se tedy lišit od výslovnosti v době přejímky.
 • U anglicismů je uvedena výslovnost podle Jones, D. – Roach, P. – Setter, J. – Esling, J. (2011) Cambridge English Pronouncing Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, 18. vyd., a to jak britská, tak americká. Symbol [r] jsme nahradili symbolem [ɹ]; některé nepodstatné detaily jsme vypustili.
 • U galicismů je uvedena výslovnost převážně podle Warnant, F. (1987) Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Paris & Gembloux: Duculot. Symboly [ʀ ɔ̃] jsme nahradili symboly [ʁ õ]. Potenciální [ə] na konci slova většinou neznačíme.
 • U germanismů je uvedena výslovnost podle Mangold, M. et al. (1990) Duden. Das Aussprachewörterbuch. Dudenverlag: Mannheim – Wien – Zürich. Symbol [r] jsme nahradili symbolem [ʁ].

Metodologie sběru a zpracování dat

Fonetické symboly

 • ɐ̯
  ɐ̯neslabičná samohláska, německé vokalizované r, např. Agentur
 • nosové a; vyskytuje se jen při napodobení fr. výslovnosti českými mluvčími
 • a͡u
  a͡udvojhláska, např. č. auto
 • æ
  ævýrazně otevřené e, např. angl. jazz
 • ɑ
  ɑzadní a, např. angl. part
 • ɑ̃
  ɑ̃zadní nosové a, např. fr. chance
 • ɒ
  ɒvýrazně otevřené o, např. angl. John
 • ʌ
  ʌcentralizované a, např. angl. cup
 • c
  cneznělá palatální exploziva, např. č. tělo
 • ʤ
  ʤafrikáta, např. č. džungle, angl. James
 • e
  epolozavřené e, např. fr. entrée, něm. See; používá se také pro anglické e, které je však o něco otevřenější, např. dress
 • ɛ
  ɛpolootevřené e, např. č. dnes, fr. sept
 • ɛ̃
  ɛ̃nosová samohláska, např. fr. bien
 • ə
  əneutrální samohláska, např. angl. away, fr. demain
 • ɚ
  ɚneutrální samohláska se zabarvením do r, např. better v amer. angličtině
 • ɜː
  ɜːdlouhá neutrální samohláska, např. first v brit. angličtině
 • ɝː
  ɝːdlouhá neutrální samohláska se zabarvením do r,  např. first v amer. angličtině
 • ɛ͡u
  ɛ͡udvojhláska, např. č. terapeut
 • h
  hneznělé h, např. angl. home
 • ɦ
  ɦznělé h, např. č. hrad
 • neslabičná samohláska, např. něm. Union
 • ɪ
  ɪcentralizované i, např. č. vila, angl. gin
 • aspirované k, např. angl. kind
 • slabikotvorná souhláska, např. č. řekl
 • ɫ
  ɫvelarizované l, např. angl. well
 • ʎ
  ʎpalatální laterála, např. šp. llamar
 • slabikotvorná souhláska, např. č. sedm
 • ɱ
  ɱlabiodentální nosovka, např. č. tramvaj
 • slabikotvorná souhláska, např. angl. Watson
 • ɲ
  ɲpalatální nosovka, např. č. něco
 • ŋ
  ŋvelární nosovka, např. č. banka
 • o
  opolozavřená samohláska, např. fr. chaud, něm. hoch; používá se také pro české o, které je však o něco otevřenější
 • samohláska zavřenější než české o
 • nosová samohláska, např. fr. million
 • œ
  œpolootevřená přední zaokrouhlená samohláska, např. fr. peur, něm. zwölf
 • ø
  øpolozavřená přední zaokrouhlená samohláska, např. fr. bleu, něm. schön
 • ɔ
  ɔpolootevřená samohláska, např. fr. pomme, angl. talk
 • o͡u
  o͡udvojhláska, např. č. kouř
 • aspirované p, např. angl. pen
 • q
  qneznělá uvulární exploziva, např. arab. al-ʿIrāq
 • česká frikativní vibranta, např. řeka
 • slabikotvorná souhláska, např. č. Petr
 • ɹ
  ɹpostalveolární r-ová aproximanta, např. angl. red
 • ʁ
  ʁuvulární r-ová frikativa, např. fr. roman, něm. Rose
 • ʃ
  ʃfrikativa, např. č. šest
 • aspirované t, např. angl. ten
 • krátké znělé t, např. Peter v amer. angličtině
 • t s frikativní příměsí; vyskytuje se jen při napodobení angl. výslovnosti českými mluvčími
 • ʦ
  ʦafrikáta, např. č. cena
 • ʧ
  ʧafrikáta, např. č. čelo
 • palatoalveolární afrikáta, např. čín. Beijing
 • θ
  θneznělá dentální frikativa, např. angl. Smith
 • ʉ
  ʉpřednější u, např. angl. room
 • ʊ
  ʊcentralizované u, např. angl. put
 • w
  wlabiovelární aproximanta, např. angl. wet
 • y
  ypřední zavřená zaokrouhlená samohláska, např. fr. rue, něm. üben
 • ʒ
  ʒfrikativa, např. č. žába
 • ʔ
  ʔhlasivkový ráz, např. č. neoblomný
 • ʕ
  ʕznělá faryngální frikativa/aproximanta, např. arab. al-ʿIrāq
 • ɟ
  ɟznělá palatální exploziva, např. č. děd
 • ¹²³⁴
  ¹²³⁴tóny v čínštině